Jaarverslag 2007

  Jaarverslag 2007 Stichting Mullai

  Datum; 05.03.2008.

  De stichting Mullai is een officiële stichting sinds 04.04.2006, op deze datum passeerde de akte van oprichting de notaris.
  De stichting Mullai is een nog jonge stichting welke door vrijwilligers gerund wordt. Deze vrijwilligers komen allen uit dan wel zijn werkzaam in Venray.

  De huidige bestuurssamenstelling is;
  Anton Thurayappah voorzitter
  Hanneke Rutten penningmeester
  Jacques Swinkels secretaris
  Ruud Willemsen bestuurslid
  Maria Thurayappah bestuurslid

  Naast het bestuur hebben we nog een vrijwilligster, mevr Eny Coenen, welke onze stichting ook daadwerkelijk direct ondersteunt bij acties.

  In het jaar 2007 is het bestuur in totaal 7 maal voor een bestuursvergadering bijeengeweest, deze vergaderingen werden steeds wisselend gehouden bij een van de bestuursleden thuis.
  We hebben het jaar 2007 financieel positief kunnen afsluiten, er is sprake van een batig saldo.

  Directe acties in relatie tot fondsverwerving in 2007 waren;

  Deelname aan de 3 e werelddag in oktober van dit jaar
  Aanmelding als project bij de Wilde Ganzen, deze aanmelding is nu gerealiseerd, er is echter in 2007 afwijzend gereageerd op onze aanmelding. Het project wordt niet ondersteund
  Aanmelding bij NCDO. Aanmelding wel geaccepteerd, ook ons project wordt door NCDO niet ondersteund.
  Kiwanis club Horst, mosselavond.
  Schoolactie Coninxhof rondom de kerstdagen
  Kerstpakketten actie Stichting Dichterbij
  Samenwerking met de BoomBoxBand van de Stichting Dichterbij

  Samenwerking en contacten met andere organisaties in 2007 waren;

  MOV in Venray ivm afhandeling financiën Vastenactie 2007
  Mondiaal Platform ivm organisatie en deelname aan 3 e werelddag
  Bisdom Roermond ivm financiële afhandeling Vastenactie 2007.
  Redactie Peel en Maas dit in verband met plaatsen van artikelen in de Peel en Maas
  Veelvuldige kontakten met Father Robinson en de bisschop van Sri Lanka, dit in verband met het project aldaar.
  Oce van der Grinten in Venlo dit in verband met het maken van posters e.d.
  Contact met dhr Harrie van Nunen, dit in verband met het maken van een nieuwe flyer

  Concrete invulling van ondersteuning St.Isodor’s Boys Home in 2007;

  In 2007 zijn er gelden overgemaakt naar de bisschop van Sri Lanka en de nieuwe Pastor zijnde € 5000, - van de Vastenactie.
  Daarnaast is er geld € 1000, - overgemaakt voor herstel het dak alsmede voor de aanschaf van een waterpomp.
  Er waren nog meer vragen tot financiële ondersteuning maar deze konden we helaas niet concretiseren daar de financiën dit nog niet toelieten.

  De verwachtingen voor het jaar 2008 zijn positief vanuit het bestuur en wel om reden dat er financieel nog gelden voorhanden zijn om in Mullaitivu kleine projecten te ondersteunen.
  Voor wat betreft actieplannen gaan we in 2008 inzetten op nog meer schoolcontacten in het Venrayse om zodoende ook vanuit die zijde financiën binnen te krijgen, als tegenprestatie zullen we op scholen dan een voorlichting verzorgen.

  Wij willen graag weer gaan deelnemen aan 3 e Werelddag in Venray, primair om onze stichting te promoten en secundair om weer geld binnen te halen.

  Het bestuur kijkt met tevredenheid terug naar het jaar 2007 en hoopt met dezelfde inzet en enthousiasme ook voor 2008 een prima resultaat neer te zetten.

  Secretaris Jacques Swinkels

© 2006 Stichting Mullai | KVK 12061615 | ANBI RSIN 8168.61.183 | IBAN NL72ABNA0541115995

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

The page was created with Mobirise