over ons:

Op tweede kerstdag 2004 is ook Sri Lanka hard getroffen door de verwoestende tsunami. Dit was voor Anton Thurayappah, de huidige voorzitter van stichting Mullai, aanleiding om vanuit Nederland hulp te bieden. Anton komt zelf uit de regio Mullaitivu. Na de oprichting in 2005 heeft de stichting Mullai gezorgd voor opvang van wezen en kansarme kinderen die getroffen waren door de tsunami.

Een aantal jaar na de tsunami is het gebied getroffen door een oorlog tussen het leger van de regering en de Tamil Tijgers. Deze oorlog heeft veel slachtoffers gemaakt en een groot deel van de regio is hierdoor verwoest. Ook door de stichting Mullai gerealiseerde projecten zijn hier helaas door vernield.

Inmiddels is het rustig in de regio en 10 jaar later werkt de stichting Mullai nog steeds in het gebied. De opvang voor kansarme kinderen gebeurt niet meer centraal, maar meer familiegericht en kleinschaliger. In Mullaitivu zijn geen grote internaten meer. In plaats hiervan is er meer gezinsopvang. Door dit alles zijn vanaf 2013 de doelstellingen van de stichting veranderd:

Het ondersteunen van kleine groepen kansarme kinderen middels kleine projecten in de plaats Mullaitivu in de regio Koolamurippu. De stichting heeft contact met een vaste contactpersoon die de hulpbehoefte inventariseert en een begroting stuurt. De huidige contactpersoon is Edwin Selvaratnam. Hij adviseert en hij zorgt voor de coördinatie en uitvoering van projecten.

Mobirise Website Builder

Image Description

bestuur

Anton Thurayappah (Voorzitter)
Nicole Linskens (Secretaris)
Math van den Bekerom (Penningmeester)
Ruud Willemsen (Bestuurslid)
Miep Kusters (Bestuurslid)

Inschrijvingsnr. Kamer van Koophandel: 12061615;inschrijvingsdatum 05 april 2006.
Bankrekening: NL72ABNA0541115995 ten name van Stichting Mullai.

RSIN nummer: 8168.61.183.
De Stichting Mullai beschikt over de ANBI-status.

Het bestuur van de Stichting Mullai hanteert geen beloningsbeleid.

beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Mullai
Bij het realiseren van haar doelstellingen werkt Stichting Mullai ten nauwste samen met de
r.k. congregatie Oblates of Mary Immaculate (OMI). Wereldwijd zet OMI zich in voor de
opbouw van een menswaardige samenleving. De aandacht is hierbij met name gericht op
de armen, op al degenen die leven aan de rand van de maatschappij. Scholing en vorming
voor jeugd/jongeren is een ander belangrijk speerpunt. Vanuit deze visie en missie is OMI
al 170 jaar lang werkzaam op Sri Lanka. Het beleid van Stichting Mullai sluit hier op aan.
Direct vanaf het moment dat de tsunami op Tweede Kerstdag 2004 op Sri Lanka een ramp
van enorme omvang veroorzaakt, spant Anton Thurayappah zich in om vanuit Nederland
hulp te kunnen bieden. Een particulier initiatief waarbij zijn aandacht met name uitgaat
naar de inwoners van de plaats Mullaitivu waar hij zelf vandaan komt. De situatie is in het
begin zeer chaotisch. De (financiële) hulp is er vooral op gericht in de allereerste noden te
kunnen voorzien. Maar om op gepaste wijze hulp te kunnen blijven bieden tijdens het
langdurige proces van wederopbouw en nog verder de toekomst in is een meer gestructureerde organisatie noodzakelijk. Dit alles brengt Anton ertoe om Stichting Mullai in het leven te roepen.
Aanvankelijk richt het beleid zich op het ondersteunen van projecten in het kader van de
wederopbouw. De keuze voor ondersteuning van een bepaald project gebeurt op geleide
van de pastor in Mullaitivu, een lid van OMI. Via Anton komt de vraag bij het bestuur op
tafel. Bij grotere projecten wordt doorgaans een begroting voorgelegd. Geldbedragen worden overgemaakt naar de pastor die naderhand een schriftelijke verantwoording geeft.
De bevolking is de gevolgen van de tsunami nog lang niet te boven als in 2008 opnieuw
de oorlog ontbrandt tussen het regeringsleger en de Tamil Tijgers. Deze oorlog maakt
weer talloos veel slachtoffers en brengt verdere verwoestingen aan in een groot deel van
de regio. Alles waar we als stichting aan hebben meegeholpen weer op te bouwen gaat
verloren.
Terug bij af, zou je kunnen zeggen. Maar dat niet alleen. De noodsituatie waarin de Tamilbevolking sinds de tsunami verkeert wordt door deze burgeroorlog nog rampzaliger. Het
aantal weeskinderen en alleenstaande ouders neemt fors toe. Evenals de groep mensen
die gebukt gaan onder een post traumatische stress stoornis (PTSS).
Om de nieuw ontstane noodsituatie zo adequaat mogelijk het hoofd te kunnen bieden
roept OMI o.a. op verschillende plaatsen sociale ontwikkelingscentra in het leven. Ze dienen als ontmoetingsplek en tevens worden er allerlei cursussen aangeboden zodat mensen hun vaardigheden (verder) kunnen ontwikkelen. Ook kunnen slachtoffers met het
PTSS-syndroom hier terecht voor behandeling, individueel of in groepsverband. Leden
van OMI zijn hiertoe speciaal opgeleid.
Door dit alles krijgt ook ons samenwerkingsverband met OMI een ander karakter. Het provinciaal bestuur ziet ons liever in een ruimer kader fungeren. Niet langer dus zal onze hulp
voornamelijk gericht zijn op de inwoners van Mullaitivu, maar voortaan ook op die van het
gelijknamige district en van nog andere plaatsen. Eén van de OMI leden, fr. J.A. Seger,
wordt aangesteld als leider van de projecten die vanuit het provinciaal bestuur worden opgezet. Hij coördineert het geheel en ziet toe op de voortgang. Gelden maken we nu rechtstreeks over naar het provincialaat in Jaffna. De provinciaal overste, fr. Edwin Vasantharajah, is nu voor ons het eerste aanspreekpunt. De contacten, telefonisch en per e-mail,
verlopen tussen hem en Anton.
Vanuit deze vernieuwde opzet gaan we te werk en leveren we onze bijdrage. Het huidige
beleid richt zich op de inwoners van het plaatsje Oddusuddan, gelegen in het district Mullaitivu. Ook hier wil OMI een sociaal ontwikkelingscentrum bouwen voor de inwoners, die,
nog meer dan elders, erg te lijden hebben gehad van de burgeroorlog. Door de kinderen /
jongeren onderwijs en andere vaardigheden aan te bieden wil men hen helpen de oorlogstrauma’s te verwerken en een zinvolle toekomst in het vooruitzicht te st

jaarverslag 2022


Stichting Mullai
Jaarverslag 2022

Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.

Ter inleiding

Het jaar 2022 werd nog gedeeltelijk beheerst door de corona die de wereld teisterde. Vooral de economie en de bewoners van Sri Lanka zijn hierdoor bijzonder hard getroffen.

Bestuur

Per 1 januari 2021 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Anton Thurayappah, voorzitter
Nicole Linskens, secretaris
Math v.d. Bekerom, penningmeester
Ruud Willemsen, bestuurslid
Miep Kusters, bestuurslid

In 2022 is het bestuur 5x voor een bestuursvergadering bijeengeweest, t.w. 16-02-2022, 09-05-2022, 06-07-2022, 24-08-2022 en 19-10-2022. In de vergadering van 13-03-2023 hebben we het jaarverslag goedgekeurd.Financiën

We kunnen terugkijken op een gezond financieel jaar.
De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd gedechargeerd.Concrete ondersteuning

Op verzoek van OMI ondersteunen we 2 leerkrachten met hun salaris. Deze leerkrachten geven les aan de kinderen op de school ter plaatse. Dit was een bedrag van €100,00 voor beiden. Dit bedrag is gesponsord door een donateur
Onze voorzitter heeft tijdens zijn reis naar Sri Lanka vanuit Nederland bruikbare spullen zoals een laptop en geld meegenomen om daar fietsen te kopen.
Ook hebben we van een gulle gever heel veel sportkleding gekregen welke we in dozen naar Sri Lanka hebben verstuurd.


Activiteiten

We hebben weer 18 dozen verstuurd met sportkleding en andere spullen naar Sri Lanka. Waar ze zullen worden verdeeld onder de inwoners van verschillende dorpen.


Media

De Peel en Maas heeft een artikel gewijd aan de reis die onze voorzitter in de zomer naar Sri Lanka gemaakt. Daar werden natuurlijk ook de projecten die we ondersteunen in benoemd die hij heeft bezocht tijdens zijn reis.

Contacten / Samenwerking met andere organisaties

In 2022 zijn we een samenwerking aangegaan met Wilde Ganzen, zij steunen op financieel gebied ons project wat we willen starten in Oddususddan. Dit word een Educatief Informatie Centrum waar kinderen en volwassenen de kans krijgen om zich beter te ontwikkelen op kennis en leervaardigheden. Eind 2022 is de bouw hiervan gestart en we hopen dat deze in 2024 voltooid word.

Tot besluit

Het was vruchtbaar jaar voor de stichting, wat getekend werd door het bezoek van Anton aan zijn geboorteland en de samenwerking met Wilde Ganzen.


Meerlo, 14-03-2022
Nicole Linskens

jaarverslag 2021


Stichting Mullai
Jaarverslag 2021

Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.

Ter inleiding

Het jaar 2021 werd nog gedeeltelijk beheerst door de corona die de wereld teisterde. Door deze crisis hebben we veel acties niet of nauwelijks kunnen uitvoeren.


Bestuur

Per 1 januari is de samenstelling van het bestuur gewijzigd:

Anton Thurayappah, voorzitter
Nicole Linskens, secretaris
Math Van Den Bekerom, penningmeester
Ruud Willemsen, bestuurslid
Miep Kusters, bestuurslid

Penningmeester Hanneke Rutten-Claessens trad terug uit het bestuur. Haar plaats werd ingenomen door Math van den Bekerom die nu de functie van penningmeester bekleed. Ook Miep Kusters trad toe tot het bestuur.
Math en Miep welkom!

In 2021 is het bestuur 5x voor een bestuursvergadering bijeengeweest, t.w. 03-02-2021,31-03-2021,22-04-2021,19-05-2021 en 26-07-2021. In de vergadering van 22-04-2021 hebben we het jaarverslag goedgekeurd.

Financiën

We hebben het jaar met een positief saldo af kunnen sluiten
Saldo spaarrekening d.d. 01-01-2020 € 2,14
Saldo bankrekening d.d. 31-12-2021 € 2474,96
De kascontrolecommissie, bestaande uit Maria Thurayappah en Hay Hendrix, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd gedechargeerd.

Concrete ondersteuning

Anton heeft aan het eind van 2020 pamfletten rondgedeeld naar aanleiding van de watersnoodramp in Sr Lanka. Deze actie heeft €1000,00 opgebracht, en is overgemaakt.
Ook de actie met het rondbrengen van kerstbroden en inpakken en rondbrengen van chocolaatjes heeft in totaal € 433,00 opgebracht.

Activiteiten

Dit jaar stond voor ons in het teken van ons 15 jarig jubileum wat we ook groots gevierd hebben op 24-09-2021.
We hebben verschillende gasten uitgenodigd waaronder ook de nieuwe ambassadrice van Sri Lanka in Nederland, waar we zeer vereerd door waren.
Verschillende gasten hebben gesproken en er was ook een danser die de traditionele dans uit Sri Lanka heeft uitgevoerd. We hebben de dag afgesloten met een uitgebreide Sri Lankaanse maaltijd.
Een van de hoogtepunten was dat oud-bestuurslid Hanneke Rutten een gemeentelijke onderscheiding uitgereikt kreeg van de burgemeester van Venray.

Media

De Peel en Maas heeft een stukje geschreven over het jubileum.
De website van St Mullai is vernieuwd en aangepast naar de huidige ontwikkelingen.

Contacten / Samenwerking met andere organisaties

We hebben kosteloos een stuk grond toegekend gekregen van de overheid wat we samen met OMI gaan beheren. De bedoeling is daar een multifunctioneel gebouw te gaan realiseren in 2022.

Op 18-04-2021 is de feestelijke opening geweest van het nieuwe leslokaal in Oddusuddan. Daar hebben we mooie foto’s van ontvangen.

In december zijn we in contact gekomen met de Dutch NGO Pledge organisation. Zij benaderden ons om lid te worden van deze steeds groter wordende stichting die zich inzet voor weeskinderen om ze in de thuissituatie, voor zover mogelijk is, te houden i.p.v. voor adoptie af te staan.
Tot besluit

Het was een bewogen jaar door de blijvende coronacrisis maar ook mooi om op terug te kijken vanwege ons jubileum.

Meerlo, 05-12-2022
Nicole Linskens, secretaris  

jaarverslag 2020


Jaarverslag 2020
Stichting Mullai
Jaarverslag 2020

Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.

Ter inleiding

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronacrisis. Door deze crisis hebben we veel acties niet of nauwelijks kunnen uitvoeren.

Bestuur

Sinds 21 oktober 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Anton Thurayappah, voorzitter
Nicole Linskens, secretaris
Hanneke Rutten-Claessens, penningmeester
Ruud Willemsen, bestuurslid

In 2020 is het bestuur 2x voor een bestuursvergadering bijeengeweest, t.w. 29-01-2019 en 18-11-2020. In de vergadering van 22-04-2021 hebben we het jaarverslag goedgekeurd.

Financiën

We hebben het jaar met een positief saldo af kunnen sluiten
Saldo spaarrekening d.d. 31-12-2020 € 2,14 ( dit bedrag is in februari 2021 naar de lopende rekening overgemaakt
Saldo bankrekening d.d. 01-01-2021 € 2474,96
De kascontrolecommissie, bestaande uit Maria Thurayappah en Hay Hendrix, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd gedechargeerd.

Concrete ondersteuning

We hebben vanuit Nederland 6 dozen en een rolstoel en scootmobiel opgestuurd. Welke goed zijn aangekomen en aan de desbetreffende mensen zijn verdeeld.

Activiteiten

Anton had in het begin van 2020 als idee om spaarpotjes te zetten bij verschillende bedrijven, winkels. Om daarna mee te nemen als hij in juli Sri Lanka zou bezoeken. Helaas is dit door de corona allemaal niet door kunnen gaan.

Media

Helaas heeft dit ook op een laag pitje gestaan.

Contacten / Samenwerking met andere organisaties

Tot onze grote spijt is de samenwerking met de Wilde Ganzen stopgezet. Maar onze bedoeling is om ons aan te sluiten bij de organisatie Partin.
Ook heeft Pastor Edwin aangegeven te stoppen na 8 jaar als onze contactpersoon. Hij word opgevolgd door Pastor Eugene.

Tot besluit

Hanneke Rutten heeft aangekondigd te stoppen per 01-01-2021 als onze penningmeester. Zij word opgevolgd door Math van de Bekerom.

Meerlo, 26-02-2021
Nicole Linskens, secretaris 

jaarverslag 2019:


Jaarverslag 2019
Stichting Mullai
Jaarverslag 2019

Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.

Ter inleiding

Het jaar 2019 was voor ons belangrijk omdat we onze ANBI status hebben ontvangen. Het project wat we hebben ingediend hebben bij Wilde Ganzen is nog lopende door omstandigheden, hopelijk hebben we aankomend jaar meer duidelijkheid hierover.

Bestuur

Sinds 21 oktober 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Anton Thurayappah, voorzitter
Nicole Linskens, secretaris
Hanneke Rutten-Claessens, penningmeester
Ruud Willemsen, bestuurslid

In 2019 is het bestuur 5x voor een bestuursvergadering bijeengeweest, t.w. 04-02,11-03, 10-4, 27-05 en 28-08. In de vergadering van 18-11 -2020 hebben we het jaarverslag goedgekeurd.

Financiën

We hebben het jaar met een positief saldo af kunnen sluiten
Saldo spaarrekening d.d. 31-12-2019 € 267,13
Saldo bankrekening d.d. 01-01-2020 € 1449,76
De kascontrolecommissie, bestaande uit Maria Thurayappah en Hay Hendrix, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd gedechargeerd.

Concrete ondersteuning

De spullen die we in dozen vanuit hier naar Sri- Lanka met een boot hebben verzonden zijn in goede orde aangekomen.

Activiteiten

Op 10-09 hebben we een bijeenkomst georganiseerd vanuit het MPV.
De avond had als titel: A trip around the World.
Er is een presentatie geweest van Travel Active en Anton heeft aan Jos Wouters gevraagd om een presentatie te geven over zijn projecten in Sri Lanka. Hij heeft een boeiende lezing gehouden over een aantal projecten in Sri Lanka.
Dit jaar hebben we ook als stichting de ANBI status gekregen waar we heel blij mee zijn.

Media

Anton heeft dit jaar een interview gegeven op de Partin dag van de Wilde Ganzen, ook heeft er een mooi en boeiend stuk in de Peel en Maas gestaan over Anton.

Contacten / Samenwerking met andere organisaties

Via een Sri Lanka dag in september 2018 waar Anton aan heeft deelgenomen namens onze stichting heeft hij contact gekregen met de Wilde Ganzen. Wij hebben het project in Oddussudan ingediend bij Wilde Ganzen, en samen met een sponsorbedrag van SOS Meerlo Wanssum proberen we het project van de grond te krijgen in samenwerking met de OMI in Sri-Lanka.

Tot besluit

We hopen aankomend jaar een aantal nieuwe en lopende projecten te kunnen voltooien.

Meerlo, 01-12-2020
Nicole Linskens, secretaris

jaarverslag 2018:


Jaarverslag 2018
Stichting Mullai
Jaarverslag 2018

Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.
Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.

Ter inleiding

Het jaar 2018 stond in het teken van het veranderen van het MPV en wat dat in de toekomst gaat beteken voor St Mullai. Ook nieuwe projecten en een samenwerking met Wilde Ganzen vanaf november was in 2018 een hoogtepunt.

Bestuur

Sinds 21 oktober 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Anton Thurayappah, voorzitter
Nicole Linskens, secretaris
Hanneke Rutten-Claessens, penningmeester
Ruud Willemsen, bestuurslid

In 2018 is het bestuur 3x voor een bestuursvergadering bijeengeweest, t.w. 10-01, 27-02, en 23-10.
In de vergadering van 10-1 hebben we het jaarverslag goedgekeurd.

Financiën

We hebben het jaar met een positief saldo af kunnen sluiten
Saldo spaarrekening d.d. 31-12-2018 € 267,08
Saldo bankrekening d.d. 31-12-2018 € 1863,37
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ton Jeuken en Charles Laurensse, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd gedechargeerd.

Concrete ondersteuning

We zijn een nieuw project gestart met het vullen van dozen met "oude" spullen die een nieuw leven krijgen in Sri Lanka. Spullen zoals Pc’s, naaimachines, kleding, speelgoed, schoolspullen worden verzamelt en ingepakt in dozen die je kunt sponsoren voor een € 50.-
Deze dozen gaan naar Düsseldorf op een boot die ze meeneemt naar Sri Lanka. Dit project is ingeschreven in de Kamer van Koophandel in de gemeente Mullaithivu. Daar is ook een groep vrijwilligers die de organisatie op zich neemt om de spullen te verdelen. Door dit alles krijgt dit project en ook Stichting Mullai meer landelijke bekendheid in Sri-Lanka.

Activiteiten

Maar er is ook de “samenwerking” met Wilde Ganzen die tot stand is gekomen. De bedoeling is dat ze samen met ons een project gaan ondersteunen in Oddusuddan in het district Mullaithivu. Het word een centrum waar ondersteuning aan kinderen met een leerachterstand word geboden. De bouw hiervan zal waarschijnlijk volgend jaar beginnen. In augustus kregen we het verzoek van de OMI ( Provinciale Oblate of Maria Immaculate) om een financiële bijdrage voor de inrichting van dit nieuwe ondersteuningscentrum in Oddusuddan. Het project is nog in wording en de benodigde papieren zijn nog niet “goedgekeurd”. Hopelijk komen we in 2019 tot een vruchtbare samenwerking.

Media

In de Peel en Maas heeft een artikel gestaan over de actie met de dozen, ook komt er nog een artikel in beide weekbladen over de actie in Oddussudan.

Contacten / Samenwerking met andere organisaties

Via een Sri Lanka dag in september waar Anton aan heeft deelgenomen namens onze stichting heeft hij contact gekregen met de Wilde Ganzen. Wij hebben het project in Oddussudan ingediend bij Wilde Ganzen, en samen met een sponsorbedrag van SOS Meerlo Wanssum hebben we het bedrag in zijn totaal bijeengekregen.
Verschillende keren werd door een van de bestuursleden deelgenomen aan de algemene vergaderingen van het Mondiaal Platform Venray.

Tot besluit

We hopen aankomend jaar een aantal nieuwe en lopende projecten te kunnen voltooien.

Meerlo, 06-01-2019
Nicole Linskens, secretaris

jaarverlag 2017:

Jaarverslag 2017
Stichting Mullai
Jaarverslag 2017

Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.

Ter inleiding

Het jaar 2017 stond in het teken van het organiseren van het 15-jarig bestaan van de Derde Werelddag.
Wat dit jaar in het teken stond van het herenigingen van vluchtelingsgezinnen.

Bestuur

Sinds 21 oktober 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Anton Thurayappah, voorzitter
Nicole Linskens, secretaris
Hanneke Rutten-Claessens, penningmeester
Ruud Willemsen, bestuurslid

In 2017 is het bestuur 5x voor een bestuursvergadering bijeenge-weest, t.w. 30-01, 05-04, 21-06, 30-08 en 21-11.

In de vergadering van 21-06 hebben we het jaarverslag goedgekeurd.

Financiën

We hebben het jaar met een positief saldo af kunnen sluiten.
Saldo spaarrekening d.d. 1-1-2017 € 266,94
Saldo bankrekening d.d. 31-12-2017 € 940,61
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ton Jeuken en Charles Laurensse, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd gedechargeerd.

Concrete ondersteuning

Het bord van de school de Hommel na de sponsorloop van 2016 hangt in het nieuwe klaslokaal. In april heeft Anton geld overgemaakt voor de nieuwe te bouwen/op te knappen klaslokalen in Mulliyavali. We wachten nog op de foto’s van de voltooiing.

Activiteiten

In september was onze stichting weer present op de Wereld dag, georganiseerd door het Mondiaal
Platform Venray. Het thema was dit jaar ‘ Gezinshereniging’. 4 Werelddelen en de comités die daar onder vielen hadden hun eigen hoekje op het Henseniusplein. We hebben voor hapjes gezorgd die verkocht werden en een Sri- Lankaanse dansgroep die een aantal keren op het podium heeft opgetreden. Ook een heuse modeshow met de traditionele kleding van de deelnemende landen was gepland. Ruud Willemsen maakte een PowerPoint presentatie die op de grote schermen werd vertoond.

Media

De foto’s van het bord van de Hommel wat in het klaslokaal hangt werd op de site geplaatst.

Contacten / Samenwerking met andere organisaties

We hebben ons ingeschreven voor mee te doen aan het project van SOS Meerlo Wanssum, maar helaas mogen we niet mee doen.
Anton heeft met verschillende scholen contact gehad over het organiseren van sponsoracties.
Verschillende keren werd door een van de bestuursleden deelgenomen aan de algemene vergaderingen van het Mondiaal Platform Venray.

Tot besluit

We hopen aankomend jaar een aantal projecten te kunnen voltooien.

Meerlo, 06-01- 2018
Nicole Linskens, secretaris

jaarverlag 2016:

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2016 Stichting Mullai

Datum; 27.06.2017
Stichting Mullai is opgericht naar aanleiding van de tsunami op Tweede Kerstdag 2004. Op 4 april 2006 passeerde de akte van oprichting de notaris. Binnen Stichting Mullai zijn enkel vrijwilligers werkzaam.

Ter inleiding

We hebben dit jaar het 10 jarig jubileum gevierd met het bestuur en genodigden. Anton heeft een bezoek
aan Sri- Lanka gebracht en is bij de opening van Nor- Mullai Friendship Hall geweest. En natuurlijk bij zijn familie.

Bestuur

Sinds 21 oktober 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Anton Thurayappah, voorzitter
Nicole Linskens, secretaris
Hanneke Rutten-Claessens, penningmeester
Maria Thurayappah -Mariyanayagam, bestuurslid
Ruud Willemsen, bestuurslid

In 2016 is het bestuur 5x voor een bestuursvergadering bijeengeweest, t.w. 06/04,28/04,12/05 (vergadering voor het jubileum), 07/07 en15/09. In de vergadering van 07-07 hebben we het jaarverslag goedgekeurd.

Financiën

We hebben het jaar met een positief saldo af kunnen sluiten.
Saldo spaarrekening dd 1-1-2016: € 266,58
Saldo bankrekening dd 31-12-2016: € 1570,47
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ton Jeuken en Charles Laurensse, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd gedechargeerd.

Concrete ondersteuning

Er is een klaslokaal gebouwd en er komt nog een soort van parasol voor buiten waar de kinderen ook les kunnen krijgen maar geen last van de zon hebben. De bouw van de multifunctionele ruimte begint ook al vorm te krijgen, maar heeft een tijdje stilgelegen door omstandigheden.

Activiteiten

20 mei heeft basisschool de Hommel een gedeelde sponsorloop georganiseerd waarvan de halve opbrengst naar St Mullai ging. We zijn de Hommel daar zeer dankbaar voor.
18 juni hebben we het 10 jarig jubileum gevierd met het bestuur en genodigden. Tijdens dit feest hebben we Jac Swinkels verrast met een onderscheiding voor zijn verdiensten binnen Venray en voor onze stichting.
In september was onze stichting weer present op de Werelddag, georganiseerd door het Mondiaal Platform Venray. Het thema was dit jaar ‘Gezond water’, het was een geheel nieuwe opzet met allemaal nieuwe activiteiten zoals praatsessies met de bezoekers en de leden van de stichtingen, waterproefjes voor de kinderen en nog veel meer. Ruud Willemsen maakte deel uit van de werkgroep die e.e.a. voorbereidt.

Media

Met hulp van dhr. Henk Hoedemaekers werd de website up to date gemaakt.
Ook foto’s van de sponsorloop en het bezoek aan Sri Lanka die Anton heeft gemaakt staan op de site.
De kerstwens voor onze donateurs werd dit jaar ‘verpakt’ in een brochure met daarin enkele hoogtepunten van 2016.Een en ander werd geïllustreerd met foto’s o.a. van de bouw van het multifunctionele centrum die ten gevolge van hevige regenval in het gebied een tijd stilgelegd moest worden.

Contacten / Samenwerking met andere organisaties

De contacten met Father Vincent werden dit jaar overgenomen door Fr.Anulrasa Amalathas, hij is directeur van een school voor kinderen die zeer getraumatiseerd zijn door de oorlog. Hij heeft ons gevraagd een tweetal projecten te ondersteunen. Hij wil een belevingslokaal/ snoezelruimte bouwen waar de kinderen geprikkeld worden d.m.v. zintuigelijke prikkels.
Verschillende keren werd door een van de bestuursleden deelgenomen aan de algemene vergaderingen van het Mondiaal Platform Venray.

Tot besluit

We hebben een zeer fijn jubileumfeest gehad waar iedereen van genoten heeft, vooral Jac was erg verrast met zijn onderscheiding.
We hopen aankomend jaar een aantal projecten te kunnen voltooien en willen weer inschrijven voor een project van SOS Meerlo- Wanssum.

Meerlo, 20-03- 2016
Nicole Linskens, secretaris

© Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.

Made with ‌

HTML Generator